ISSV Arhivi 1976 - 2002 (in Slovenian)

This document is a description of the contents of ISSV Archives in 2002. It was sent upon request to the historian and researcher Aleksej Kalc for the information of the Scientific and Research Centre Koper of the Republic of Slovenia (Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije - Koper) in December 2002. He came to Australia to investigate the state of archiving of Slovenian organizations in Victoria, and give guidelines on archiving of records held by the organizations.   


INSTITUTE FOR SLOVENIAN STUDIES OF VICTORIA INC (1976 – 2002)

Ustanovljen v letu 1976 pod imenom Slovenian Teachers’ Association of Victoria, preimenovan v Institute for Slovenian Studies of Victoria v letu 1998, z razširjeno paradigmo članstva in ciljev. Glavni projekt postalo spletno stičišče http://www.thezaurus.com s projekti, ki se razvijajo v peto leto.
Arhivi vsebujejo dokumentacijo delovanja in razvoja do današnjega dne. Shranjeni so v prostorih ISSV-ja. Kontakte je najti na spletni strani.


ARHIVI
Gradivo shranjeno v namenskih škatlah za dokumente, v vložnih mapah, fasciklih, albumih ali kot vezani dokumenti npr. večstopenjski učni načrti slovenskega jezika, maturitetni učni načrti in podobno.
Skupni premer: 5.5 m

Victorian School of Languages 1976 - 2002
Slovenski je jezik je bil uveden v Viktorijsko šolo za jezike, ki je državnega šolskega sistema Vikorije, kot redni šolski predmet v letu 1977 proste izbire. Šola je bila ustanovljena v letu 1934 in sicer z dvema jezikoma, ki jih niso poučevali v rednem šolskem pouku. Šola je predstavljala idealno strukturo za uvajanje in poučevanje naraščajočega števila jezikov novonaseljencev, ki so prihajali iz vseh koncev sveta. Ko smo v letu 1976 uvajali slovenščino, je šola nudila 22 jezikov. V letu 2002 jih šteje 43 jezikov. Šola deluje iz šolskih centrov (gimnazij) ob sobotah. Pouk se vrši priblžno 4 šolske ure ob sobotah (od 9. do 12.20 ure) med šolskim letom.
Ko je prof.mag.Aleksandra Ceferin poizvedovala glede uvajanja slovenščine, so bili postavljeni določeni pogoji:

•    Seznam učencev s podatki: naslov, redna šola in razred v šoli
•    Seznam učiteljev vkljucno s pomoznimi učitelji
•    Učni načrt za dva letnika
•    Seznam učnih knjig (brez komunistične vsebine in ikon)

To delo je bilo temeljito urejeno do novembra 1976 in pouk sloveščine je bil odobren. Razredi so se začeli v letu 1977 s 140 učenci, na treh šolskih centrih s šestimi razredi na dveh stopnjah. V letu 2002 imamo en razred vključno z maturanti.
 
Arhivi poučevanja slovenskega jezika vključujejo sledeče kategorije:

Uvajanje slovenščine – korespondenca, vloge, seznami učencev,
Razredi: fotografije z imeni
Učni načrti
Spisi učencev
Izpitni papirji
Spričevala
Seminarji, In-Service in sestanki učiteljev
Promocija razredov: radio oglasi & intervjuji; članki
Brošure
delavnice
strokovno izpopolnjevanje in
uvajanje šolske obnove v Viktoriji
Slovenian Course Outlines (Year 7 - 12); 1992; 1994; 1996; 2003
Slovenski tečaj.na daljavo za eno leto na dveh starostnih stopnjah (preizkušan s tremi učenci)


Victorian School of Languages Council 
 Kot izredna sobotna šola, Viktorijska šola za jezike ni imela šolskega sveta, torej operirala z nastavljenci šolskega aparata. Ustnovljen je bil pripravljalni šolski svet, katerega naloga je bila sprožiti proces, po katerem bo šola uspela po zakonu vzpostaviti Šolski svet. Aleksandra Ceferin je predstavljala pri tem odboru predvsem manjšinske jezike in igrala aktivno vlogo pri procesu uveljavljanja pravic in dolžnosti
A.L. Ceferin, Vice-President and Acting President
Manager, (Administration and Course Development)
Assistant Principal, (Curriculum and Professional Development)
Govori
Fotografije


Slovenska matura 1976 – 2002
Prve korake za uvajanje slovenščine kot maturitetnega predmeta je napravila mag.prof. Aleksandra Ceferin
V letu 1976 je kontaktirala prof Marvana, Oddelek za slovenske jezike na Monash Univerzi in Predsednika Odbora za balto-slovanske jezike pri Zavodu za maturitetne predmete.
Postavljeni so bili predpogoji po modelu drugih maturitetnih jezikov: priprava opisa slovenskega jezika, seznam učnih knjig in drugih virov učenja, primerek pismenega izpita.
Ti predpogoji so bili izpolnjeni in slovenščina v principu sprejeta, akreditacija pa je bila odložena za dve leti, ker je Zavod - Victorian Institute of Secondary Education naznanil moratorij za vse nove maturitetne predmete.
Več sledeči potek uvajanja mature in potek v naslednjih letih, vključno z maturitetno obnovo je podrobno arhiviran:

Uvajanje: korespondenca, odbori, vloge, dokumenti, bibliografije (1976 - 1980)
VCE Course Design (1980; 1983; 1991; 2000)
Verification process - 1992 - 2001
VCE Course Outlines - 1992; 2002
Izpitni papirji & kasete
Kriteriji ocenjevanja
Spisi
Spričevala
Maturantski ples - 1994: članki, fotografije, knjižica, povabila
VUSEB; VISE; BoS; VCAB; VCAA dokumenti
Kasete – maturanti govorijo na slovenskem radio programu


Slovenian Teachers Association of Victoria 1976 – 1998
STAV je bil ustanovljen v letu 1976 z namenom, da združi vse učitelje slovenskega rodu, s slovenskimi in avstralskimi kvalifikacijami. Zbralo se je 22 članov, ki so se v naslednjih letih udeleževali seminarjev, delavnic, sestankov, kulturnih dejavnosti, predvsem pa bili na voljo za redno poučevanje v sobotnem pouku šolskega sistema, in kot pomožni učitelji. Med drugim so se šolske oblasti obrnile na predsednico Aleksandro Ceferin, da pomaga prii uvajanju slovenskega jezika kot maturitetnega predmeta v New Sout Wales-u.
Konstitucija
Članstvo
Zapisniki
Seminarji in In-Service
Dokumenti in korespondenca za uvajanje slovenske mature v New South Wales
Članki
Oglasi slovenskega pouka
Victorian School of Languages okrožnice in brošure


Slovenian Language Teachers, Parents & Students Association of Victoria 1982 – 1991
SLTPAV je bil ustanovljen, da poveže učitelje, učence in starše, ki so vložili precej truda v to, da so vzdrževali slovenski jezik na srednji šoli. Združenje je imelo namen informiranja in svetovanja staršev o novem reformiranem maturitetnem ocenjevenju, kjer je postala izbera predmetov za nadaljni študij bistvenega pomena.
Zapisniki
Volitve
Fotografije


Slovenian Arts Society 1982 – 1988

SAS je bila zamisel Dragota Ceferina. Skupina kakih 20 ljudi z zanimanjem za slovensko kulturo se je redno zbirala (štirikrat letno) Format srečanj je bil predavanje oz. predavanja iz raznih kulturnih področij. Na primer:
Slovenski umetniki v Viktoriji, Slovenski sodobni humor, Slovenska balada, Slovenska moderna poezija, Poezija viktorijskih slovenskih pesnikov, Psihologija izseljencev.
Zapisniki
Govori
Fotografije


Institute for Slovenian Studies of Victoria Inc. 1998 –
Nastal iz osnove STAVa in njegovega poslanstva v novo paradigmo razširjenega članstva in informacijske tehnologije z novimi možnostmi povezav s Slovenijo in Slovenci po svetu. Poleg tega pa kot sredstvo informiranja o Sloveniji kot osnova za zanimanja in studija slovensdke kulture in jezika.
Spletno stičišče Thezaurus.com je nastalo iz osnovne zamisli spletne knjižnice - kot zamisel smiselno združenih, izbranih povezav, diskusijskih forumov, kulturnih in jezikoslovnih arhivov – ki je pa tudi predvideval vključevanje drugih projektov. Predvsem je bil nastavljen cilj spletni tečaj slovenskega jezika, namenjen začetniškemu pouku srednješolcev v višjih letnikih in odraslim.

Projekt Thezaurus
Konstitucija
Brošure
Projekt Thezaurus: Sloveniana Webzine arhiv
Projekt Thezaurus: Newsletter arhiv
Projekt Thezaurus: Webclassroom arhiv
Poročila o delovanju
Korespondenca
25th anniversary korespondenca in zapisniki
Dokumentiranje slovenske bralne turneje 2001 (5 avtorjev)
Članki


Aleksandra L CEFERIN – OSEBNI ARHIVI
Gradivo shranjeno v namenskih škatlah za dokumente, v vložnih mapah, fasciklih, albumih
Skupni premer: 90 cm

Osebni arhivi prof.mag. Aleksandre Ceferin vsebujejo osebne dokumente, pisma, dobo študija, njeno delovanje v zvezi slovenskega jezika kot učnega predmeta proste izbere v viktorijskem šolskem sistemu, Potem pa njenega delovanja v šolskem sistemu Viktorije v vlogi svetovalke za jezike, kot član forumov in odborov za jezike Viktorije, kot uvajalka maturitetnih predmetov (med te spada slovenščina), kot ena vodilnih osebnosti  v solskih reformah glede na njeno vlogo kot profesorica nemščine in slovenščine.
Kot ravnateljica učnih centrov  Viktorijske šole za jezike, in odgovorna za strokovno izobraževanje učiteljev (700 učiteljev, 14,000 učencev, 42 jezikov) in za razvijanje učnih načrtov, vključno z učnimi načrti za učenje na daljavo, je Aleksandra Ceferin dala zastavila smernice za slovenski model za celoten reformiran učni načrt po CSF standardih ( Curriculum and Standards Framework) za učenje in ocenjevanje, ki je bil izveden kot prvi, in sicer kot model za vse druge jezike. Njena povezava s slovenskim izobraževalnim delom jo je vodila k članstvu Etničnega Sveta Avstralije in državnega etničnega medijskega sveta v Viktoriji


Osebni dokumenti
Osebni dokumenti, pisma, dokumentacija študija, spričevala, diplomska magisterska naloga, doktorska teza in podobno

Monash University (1966 – 1975)
Dokumentacija študija in strokovnega dela kot student, teaching fellow, kandidat za magisterij in doktorat

Monash High School (1976 – 1987)
Dokumentacija strokovnega dela kot koordinator za jezike in angleščino - 3 vložne mape

Burwood High School (1988 – 1990)
Dokumentacija strokovnega delovanja kot senior teacher, school curriculum coordinator

Consultant for Languages Other Than English for primary and secondary levels (1991 –1992)
Dokumentacija uvajanja jezikov v osnovne šole in uvajanja prenovljenega maturitetnega sistema


Victorian School of Languages
(est.1934, 42 languages, 700 teachers, 14,000 students) (1991 - 1996)
 A.L. Ceferin - Manager of 3 Centres
Official Visit to China
Assistant Principal – Curriculum and Professional Development
Dokumenti


V.I.S.E. Committee for Balto-Slavonic Languages, Victoria
(Victorian Institute of Secondary Languages - ustanova za akreditiranje in ocenjevanje maturitetnih izpitov)
A.L. Ceferin, Članica: Committee for Slovenian, Review Committee for Slavonic Languages, Review Committee for Serbo-Croatian, Review Committee for Slovenian.
Dokumenti


V.I.S.E Committee for German, Victoria
A.L. Ceferin, Članica: President of the Examination Setting Committee, Examiner of written papers
Dokumenti


V.C.A.B. (Victorian Curriculum and Assessment Board - ustanova za akreditiranje in ocenjevanje maturitetnih izpitov)
State Reviewer for German – VCE (Victorian Certificate of Education –matura)
State Reviewer for Slovenian – VCE
Examiner for German -VCE
Examiner for Slovenian –VCE
Course Developer for Slovenian -VCE
Course Developer for German-VCE
Dokumenti

 
Victorian School of Languages Council
A.L. Ceferin – Vice President and Acting President

Field of Studies Committee for Languages Other Than English 1986 - 1991
A.L. Ceferin Članica
Dokumenti


Ethnic Affairs Council of Australia 1980 – 1981

A.L. Ceferin, Članica
Dokumenti


State Ethnic Broadcasting Australian Commission (SEBAC) 1982
 A.L. Ceferin, Članica
“Ethnic Women’s programming needs” - paper
DokumentiAleksandra L Ceferin (B.A., M.A.,Dip.Ed.)
Predsednica
Viktorijski Inštitut za Slovenistiko /Institute for Slovenian Studies of Victoria Inc.


Melbourne, 12. decembra 2002


• (0) Comments