Bibliography

Slovenian Study Resources - Bibliography

The bibliography comprises of reference texts in the curriculum for the study of the Slovenian language, literature and culture.  All the books are held in the ISSV library collection. Thematic listing of resources for  senior secondary and advanced levels is located in the Thezaurus Archives. 

Language books

Albretti, A, Colloquial Slovene: A Complete Language Course, Routledge, London,1995.
Andolšek, E, et al, Povejmo slovensko, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1988.
Donaj, Klepac, Slovenščina skozi letne čase - Pomlad in poletje, Zavod republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, 2004.
Gobetz, M, Slovenian Language Manual, vols. 1-2. Willoughby Hills, Slovenian Research Centre, Ohio,1977.
Jug-Kranjec, H, Slovenščina za tujce, Seminar slovenskega jezika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990.
Križaj-Ortar, M, Učimo se slovenščino, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1993.
Markovič, A, Učimo se slovenščino II, Celotna šola slovenskega jezika na filozofski fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1995.
Markovič, Halužan, Pezdirc Bartol, Škapin, Vuga, S slovenščino nimam težav, Učbenik za kratke tečaje slovenščine, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 2004.
Markovič, Škapin, Knez, Šoba, Slovenska beseda v živo 2, Učbenik za nadljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik , Ljubljana, 2004.
Pirih, Svetina, Ponikvar, A,B,C...1,2,3,Gremo, Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik , Ljubljana, 2004.
Pirih, Nataša, Slovenščina na koncu jezika, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana,  2003.
Pogač, Klepac, Slovenščina skozi letne čase - Zima, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, 1997.
Pogač, Klepac, Slovenščina skozi letne čase - Jesen, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, 1999.
Schlamberger-Brezar, M, Učimo se slovenščino III, Celotna šola slovenskega jezika na filozofski fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1995.
Toporišič, J, Zakaj ne po slovensko/Slovene by Synthetic Method, Filozofska fakulteta, Ljubljanska univerza, Ljubljana, 1992.
Vrbinc, M, Pozdravljeni, Osnovni tečaj slovenščine - Grundkurs slowenisch, Hermagoras, Mohorjeva, Celovec/Klagenfurt, Ljubljana/Vienna, 1997.

Dictionaries and lexicons

Bajc, D, F, Dve Muhi na en Mah - Slovensko- italjanski slovar, Goriška Mohorjeva, Gorica, 1995.
Bajec, A, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1994.
Berce, S,Angleško-slovenski slikovni slovar, Oxford-Duden-Cankarjeva založba, Ljubljana, 1989.
Balint, J, Slovar slovenskih homonimov, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1997.
Bezlaj, F, Etimološki slovar slovenskega jezika, 1-4, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977.
Corbeil, J-C, Veliki slikovni slovar - slovenski-angleško-nemško-italijanski slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1994.
Derbyshire, W, A Learner's Dictionary of Slovene, Slavica, Bloomington, Indiana, 2002.
Grad, A, Slovensko-angleški slovar/ Slovene-English Dictionary, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1994.
Grad, A, Leeming, H, Slovensko-angleški slovar/ Slovenian/English Dictionary, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1997.
Mese, P, Angleško-slovenski, slovensko-angleški slovar, SmartCOM, Ljubljana, 1993.
Moder, J, Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Lipa, Koper, 1985.
The Slovenian National Bibliography, The National and University Library, Ljubljana, Slovenia, 1995. (CD-Rom)
Snoj, M, Slovenski etimološki slovar. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997.
Šega, L, Angleško-slovenski poslovni moderni slovar, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1997.
Sluga, M, Slovenska krajevna imena - leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985.
Toporišič,J, et al, Slovenski pravopis, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstveno raziskovalni Center v SAZU, Ljubljana, 2001.
Verbinc, F, Slovar tujk, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1976.

Grammar

Bajec, A, Slovenska slovnica, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1963.
Derbyshire,W,  A Basic Reference Grammar of Slovene, Slavica, Columbus, 1993.
Herrity, P, Slovene: A Comprehensive Grammar, Routledge, London, 2000.
Pavlin Povodnik, M, Skladnja, Jutro, Ljubljana, 1994.
Skaza, J, Pravopis, Jutro, Ljubljana, 1994.
Toporišič, J, Slovenska slovnica, Obzorja, Maribor, 1984.
Žagar, F, Slovenska slovnica in jezikovna vadnica, Obzorja, Maribor, 1990.

Language learning materials


Hladnik, Miran and Hočevar, Slovenščina za popotnike/Slovene for Travellers, Hladnik, et. al, Kranj, 1994.
Sivec, M, Šubic, D, Kosmač, L, Hej, hoj - Besedila, igre in vaje za poslušanje v drugem triletju devetletne osnovne šole, DZS d.d., 2003. (with 2 CD-ROM)  
Šimenc, S, Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana, 1992.
Šubic, D, Hej hoj, pojdi z menoj - Priročnik za učitetlje pri pouku slovenščine v 3. razredu osemletne osnovne šole, DZS, Ljubljana, 2002.
Toporišič, J, Nova slovenska skladnja, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1982.
Toporišič, J, Slovenski jezik in sporočanje, Obzorja, Maribor, 1994.
Toporišič, J, Slovenska zvrstna besedila, Filozofska fakulteta, Ljubljanska univerza, Ljubljana, 1993.
Zavašnik, Mihaela, Slovenian Phrase Book and Dictionary, Berlitz Publishing, Založba Tumad.o.o., Slovenia, 2004.

References

Cultural Heritage


Bogataj, J, Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Ljubljana, 1992.
Berk, Bogataj, Pukšič, Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, Domus, Ljubljana, 1993.
Ceferin, Aleksandra, Slovenian Language in Australia. 25 years of Slovenian language in Victorian Schools. Institute for Slovenian Studies of Victoria 1977 -2002, ISSV Inc, Melbourne, 2003.
Dolar, J, (et.al) Dvanajst velikih Slovencev, Mihelač,  Ljubljana, 1994.
Drnovšek, M, Izselejenec - življenske zgodbe Slovencev po svetu, Ljubljana, 2001.
Glušič, H,  Sto slovenskih pripovednikov, Prešernova družba, Ljubljana, 1996.
Gruden, J, Zgodovina slovenskega naroda, 1-2, Mohorjeva družba, Celje, 1992.
Kladnik, D, Sto  muzejev na Slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana, 1998.
Križnar, F, Pinter, T, Sto slovenskih skladateljev, Prešernova družba, Ljubljana, 1997.
Kuret, N, Praznično leto Slovencev 1-4, Družina, Ljubljana, 1989.
Ovsec, D,J, Velika knjiga o praznikih, Domus, Ljubljana, 1992.
Pečjak, V, Psihologija spoznavanja, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1977.
Prešeren, J, Anthology of Australian Slovenes , SALAC, Sydney, 1988.
Saksida, I, Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti, Different, Trzin, 1994.
Šavli, J, Slovenija, Podoba evropskega naroda, Studio Ro, d.o.o. Nova Gorica, 1995.
Žitnik, J, Slovenska izseljenska književnost, Rokus, Ljubljana, 1999.
Razboršek, I, Slovenska krasilna umetnost, Mohorjeva družba, Ljubljana, 1993.
Sluga, M, Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979.
Štrekelj, K, Slovenske narodne pesmi, 1- 4, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1980.

Literature

Bartol V, Alamut,  Založba Sanje, Ljubljana,  2003.
Bohanec, F, Ljudske pesmi izbrano delo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972.
Bojc, E, Pregovori in reki na Slovenskem, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1984.
Bolhar, Alojzij ed., Slovenski basni in zivalske pravljice, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991.
Ceferin, A, Slovenian Literary Reader, Melbourne, 1984.
Debeljak, A, The Imagination of Terra Incognita, Slovenian Writing 1945-1995, White Wine Press, New York, 1997.
Fatur, S, Slovenska leposlovna književnost, Obzorja, Maribor, 1992.
Flisar, E, Collected Plays, Texture Press, New York, 2006.
Glušič, H, Sto pripovednikov, Prešernova družba, Ljubljana, 1996
Glušič-Krisper, H, Slovenska proza 1945-1965, Slovenska matica, Ljubljana, 1968.
Janez, S, Poglavitna dela slovenske književnosti, Obzorja, Maribor, 1992.
Kmecl, M, Mala literarna teorija, Borec, Ljubljana, 1976.
Kos, J, Pregled slovenskega slovstva, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1980.
Kolšek, P, Sončnice poldneva - antologija slovenske poezije, Mihelač, Ljubljana, 1993.
Kos, J, Slovenska književnost, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1996.
Kunaver, D, Slovenska dežela v pripovedki in podobi, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991.
Kunaver, D, Slovenske ljudske pripovedke - Slovene legends, D. Kunaver, Ljubljana, 1999.
Piko, M, Iz semena pa bo lipa zrasla: pravlice, storije in basmi iz Koroške, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 1996.
Poniž, D, Črtomirovo slovenstvo, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1993.
Predan, A, Contemporary Slovenian Drama, Slovene Writers' Association, Ljubljana, 1997.
Rapoša, K, Dokumenti slovenstva, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1994.
Rupel, M, Slovenski protestanski pisci, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1966.
Trubar, P, Catechismus, (facsimile of 1550, Tubingen) Mladinska knjiga, Ljubljana, 1970.
Virk,  T,  Čas kratke zgodbe - antologija slovenske kratke zgodbe, Beletrina, Študentska založba, Ljubljana, 1998.


• (0) Comments